درباره من

دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)  از دانشگاه شهید بهشتی،

عضو هیئت علمی (استادیار) – موسسه آموزش عالی وحدت – تربت جام

مدیر پژوهشی – موسسه آموزش عالی وحدت – تربت جام